Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej „Rozbudowy i przebudowy istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.”

O projekcie

Zadanie obejmowało opracowanie projektów we wszystkich branżach tj.:

 • projekty architektoniczno-konstrukcyjne: przebudowy istniejącego bloku diagnostycznego, budowy nowego bloku operacyjnego oraz nowego szybu komunikacyjnego, obsługującego wszystkie kondygnacje szpitala
 • projekt drogowy w zakresie dróg dojazdowych
 • projekt instalacji grzewczych
 • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wentylacji pożarowej dla szybów komunikacyjnych
 • projekt technologii funkcjonowania Bloku Operacyjnego z sala wybudzeń, oddziału Intensywnej Opieki Pooperacyjnej oraz Centralnej Sterylizatorni dla całego szpitala wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
 • projekty instalacji wod-kan wewnętrznych i zewnętrznych
 • projekt instalacji gazów medycznych wraz ze źródłem gazów – dla potrzeb całego szpitala
 • projekty: przyłącza SN, rozbudowy dwóch trafostacji, przyłącza nn i instalacji elektrycznych wewn.
 • projekty instalacji słaboprądowych: automatyka dla wentylacji, kontrola dostępu, monitoring, sygnalizacja pożaru, DSO, telewizja przemysłowa, instalacja przyzywowo-alarmowa, monitoring medyczny
 • kosztorys inwestorski, przedmiar robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Podstawowe parametry obiektu:
Łączna pow.: 3.579 m2
kubatura:13.061 m3

Termin realizacji: lata 2007-2011